Asmens duomenų apsauga

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje Plungės „Ryto“ mokyklos privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Plungės „Ryto“ mokyklos (toliau – Mokykla) interneto svetaine http://www.ryto.plunge.lm.lt (toliau – Interneto svetainė).

2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Mokyklai informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI?

4. Mokykla gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate interneto svetainėje joje lankydamiesi:

4.1. IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę naudotojų ir seansų skaičių, seanso trukmę, operacinę sistemą, įrenginio modelį, geografinę vietą, pirmieji paleidimai, programos atidarymai, programų naujiniai. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);

4.2. Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą Jūsų pateikiamą informaciją, kurią patys suteikiate norėdami su mumis susisiekti ir pildydami užklausos formą interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų užklausas, pateiktas naudojantis mūsų interneto svetaine.

5. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III. SLAPUKAI

6. Savo interneto puslapyje naudojame slapukus (Cookies) – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti, statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų produktų ar puslapių populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mokykla pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

7. Atidarydami mūsų interneto svetainę ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje tokiu būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje. Jeigu nenorite, kad slapukai, prijunti prie mūsų svetainės, būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje, galite slapukus bet kada užblokuoti ar išvalyti naudodamiesi naudojamos naršyklės nustatymais. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu mūsų svetainės privalumų, pagerinančių svetainės funkcionalumą. Negana to, be slapukų kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.

8. Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai.

Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

Kai Jūs rašote komentarą tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote, ID. Šis slapukas galioja 1 dieną.

 Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

IV. KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

9. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

9.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

9.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

9.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

9.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

9.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

9.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

9.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

9.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

V. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

10. Jūs turite teisę:

10.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

10.2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

10.3. Reikalauti Jūsų asmeninius duomenis ištrinti arba sustabdyti asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

10.4. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

10.5. Teisę į duomenų perkėlimą;

10.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

10.7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

10.8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Mokyklą valstybine kalba elektroniniu paštu, adresu rastine@ryto.plunge.lm.lt,  pateikiant prašymą mokyklos raštinėje  arba paštu, adresu J. Tumo-Vaižganto 88, Plungė, LT-90143.

12. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

13. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.

14. Gavusi Jūsų prašymą, Mokykla ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15. Mokykla gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

VI. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

16. Mokykla neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.

17. Mokykla turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

VII. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

18. Mokyklos interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Mokyklos interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Mokykla neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Mokykla turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.

20. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

Mūsų asmens duomenų saugojimo politika

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas