Mokyklos taryba

IŠRAŠAS IŠ MOKYKLOS NUOSTATŲ (2017-09-21 Nr. T1-192)

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

32. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

33. Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyto-jų, mokinių. Tarybos veiklos kadencijos trukmė – 3 metai.

34. Į Tarybą lygiomis dalimis 5 tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų (globėjų, rūpintojų) konferencija, 5 mokytojus – mokytojų taryba, 5 mokinius – mokinių taryba.

35. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius ar jo įgalioti direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kiti specialistai Tarybos posėdžiuose dalyvauja kviestinių narių teisėmis.

36. Renkant Mokyklos tarybos pirmininką,  posėdžiui vadovauja Mokyklos direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

37. Taryba:

37.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

37.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

37.3. derina  Mokyklos ugdymo planą;

37.4. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

37.5. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

37.6. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

37.7. teikia siūlymų Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

37.8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;

37.9. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

37.10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

38. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

39. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per kadenciją atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Informacija atnaujinta 2019-09-18

TėvaiMokytojaiMokiniai
Raimonda Bieliauskienė 
(pirmininkė)
Tomas Rimkus
Odeta Misiūnienė
Ričardas Jocys
Algimantas Plaipa
Raminta Venckienė 
(pirmininkės pavaduotoja)
Guoda Ačienė
Alvydas Jakštas
Irena Platakienė
Dalia Vitkuvienė
Ugnė Salytė   (9c)
Pijus Gintautas (10a)
Otilė Limantaitė (10b)
Renkama
Renkama