Pradinis ugdymas

PLUNGĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2020 m. rugpjūčio 31 d. ĮSAKYMASNr. VĮ-46
DĖL 2019-2020 ir 2020-2021 MOKSLO  METŲ PLUNGĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1–4 klasių ugdymo plano lentelė (2020–2021 m. m.)

Neformalusis vaikų švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius (2020–2021 m. m.)

 Stalgėnų skyriaus 2/4  klasių ugdymo plano lentelė

Stalgėnų skyriaus neformalusis vaikų švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius (2020–2021 m. m.)

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS,  MOKINIŲ BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR  FIKSAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠAS

2019-2020 ir 2020-2021 MOKSLO  METŲ PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO  TVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

1–4 klasių ugdymo plano lentelė

Neformalusis vaikų švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M. M. 

Konsultacijų tvarkaraštis 1–4 klasių mokiniams ir 1–4 klasių valandėlių tvarkaraštis