Teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Vaiko teisių konvencija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas  (įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)

Darbo kodeksas

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Bendrasis ugdymas

Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

DĖL GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO, 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, Vilnius

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Socialinė pedagoginė pagalba ir vaikų socializacija

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Mokinių priėmimas bus vykdomas vadovaujantis  
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-284.

Susipažinti su aprašu galite čia.