Prevencinė veikla

Į dalykų ugdymo turinį, klasių valandėles ir į mokyklos renginius  integruojamos programos:

  1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 
  3. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa.
  4. Žmogaus saugos bendroji programa.
  5. Ugdymo karjerai programa.

Tinklo etiketas

Administracinių nusižengimų kodeksas. 
Netoleruokime internetinių patyčių

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa

Patyčių dėžutė

OLWEUS mokyklos vardas

2018 m. mokyklai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas.