Pagrindinis ugdymas

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2020 m. rugpjūčio 31 d. ĮSAKYMAS Nr. VĮ-47
DĖL 2019-2020 ir 2020-2021 MOKSLO  METŲ PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

9–10 klasių ugdymo plano lentelė (2020–2021 m. m.)

5–8 klasių ugdymo plano lentelė (2020–2021 m. m.)

Neformalusis švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius 5–10 klasėse (2020–2021 m.m.)

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR  FIKSAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠAS

2019–2020 IR 2020-2021 MOKSLO  METŲ  PLUNGĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 5 – 10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO  TVARKOS APRAŠAS

PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Ugdymo organizavimas  2019 – 2020 m.m.

5–8 klasių ugdymo plano lentelė

9–10 klasių ugdymo plano lentelė

Neformalusis švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius 5-10 klasėse

Integruojamos programos

Pažintinė, kultūrinė veikla, pamokos netradicinėje aplinkoje   2019-2020 ir 2020-2021 m. m.

Konsultacijų  laikas 5-10 kl.

Pamokų tvarkaraštis